Adatvédelmi tájékoztató

A Indoor-team Kft.(a továbbiakban: Adatkezelő vagy Indoor-team Kft. .) mint a
www.indoorbudapest.hu és a www.indoorpirate.hu/hu/ domain név alatt elérhető weboldal
(a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz
kapcsolódó szolgáltatások, az Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében végzett
adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe
vételével a Weboldalra látogató, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot igénybevevő felhasználók
(a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett, vagy Ön) elfogadják a jelen Adatkezelési
tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a
Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen
Tájékoztatót.
Jelen adatvédelmi tájékoztató megadásával az Indoor-team Kft.eleget kíván tenni AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a
továbbiakban: GDPR Rendelet, vagy Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
rendelkezéseinek. Adatkezelő arra törekszik, hogy az érintett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy és
elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását.
Az Indoor-team Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást
követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a weboldalt abból a
célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.
Szerzői jog
A weboldal tartalmának szerzői joga az Indoor-team Kft. -t illeti meg, kivéve abban az esetben,
ha a konkrét dokumentumban más forrás (jogtulajdonos) van feltüntetve.
A weboldalon található képeket, fotókat, grafikai elemeket, piktogramokat, térképeket,
grafikonokat, szöveges tartalmakat, programokat, számítógépes alkalmazásokat, eljárásokat,
dokumentációkat, adatszerkezeteket, egyéb adatokat hazai és nemzetközi szerzői jogok védik. A
weboldal tartalmát a weboldalra látogatók letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, valamint
kizárólag saját felhasználásra, személyes célra felhasználhatják. A weboldal bármely tartalmának
nem saját célú felhasználása esetén a pontos adatforrás megjelenítése mellett az Indoor-team
Kft. (illetve a megadott más jogtulajdonos) előzetes írásbeli engedélye szükséges.
A közérdekű adatok kivételével tilos az Indoor-team Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a
weboldal bármely részét kereskedelmi forgalomba hozni, feldolgozva értékesíteni, azok
felhasználásával anyagi, erkölcsi, illetve egyéb, anyagiakban nem mérhető bármely jellegű profitot
eredményezni.

A közérdekű adatok kivételével tilos az Indoor-team Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap
tartalmát, többszörözve terjeszteni, adatbázisban tárolni, technikai művelet segítségével bármely
részét nyilvánosságra hozni, illetőleg akár változatlan formában újraközvetíteni.
Az „INDOOR és INDOORPIRATE” elnevezés Adatkezelő tulajdonát képezik, ezért
felhasználásuk írásbeli engedélyhez kötött.
Tilos a weboldal tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.
A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és
nem használhatók fel a weboldal tartalmától eltérő célra.
A weboldal nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést és kizárólag a köz-
és a nonprofit szféra információival foglalkozik.
A szerzői jogokat sértő cselekmények az elkövető polgári, illetve büntetőjogi felelősségének
megállapítását vonják maguk után.
1. Az oldal üzemeltetője
Név: Indoor-team Kft.
Székhely: Magyarország, 1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.
Telefonszám: +36-1
Fax szám: +36-1
Képviseli: Rácz Dávid ügyvezető
Adószám: 27059887-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-347212
Web: https://www.indoorbudapest.hu és www.indoorpirate.hu
E-mail cím: info@indoorbudapest.hu
Facebook:
YouTube:
Adatvédelmi kapcsolattartó: Máté Gabriella Xénia tulajdonos, e-mail:
m.xenia@indoorbudapest.hu
2. A Weboldal látogatása vásárlás nélkül
Ön a Weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot
meg kellene adnia. A Weboldal megtekintésével Ön és az Indoor-team Kft. távközlési eszköz
útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik.

Ez az Indoor-team Kft. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását
teszi szükségessé.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos tartalmakhoz csak előzetes regisztráció
után adjon hozzáférést felhasználó számára, ennek részletes adatvédelmi elveiről a regisztráció
előtt felhasználót tájékoztatni fogja.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos felhasználóknál korlátozza az ingyenesen
elérhető tartalmak egy részét vagy egészét is, amennyiben a weboldal működésében,
üzemeltetésében a felhasználó tevékenysége vagy tevékenységei üzemzavart okoznak,
károkozással járnak, jogtulajdonos érdekeivel ellentétesek.
Az Indoor-team Kft. a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak
minősüljön. Ugyanez vonatkozik az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is, aki a
tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni. A webhosting
(tárhelyszolgáltatás) szolgáltatást a …………………………. nyújtja. A ……………………..
adatfeldolgozó.
3. A kezelt adatok köre
Regisztráció során
A regisztrációs felületen a Önnek lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a
Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni A regisztráció során a következő személyes
adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):
•teljes név*
• e-mail cím*
• jelszó*
• hírlevél feliratkozás
• hozzájárulás profilalkotáshoz

A webáruházban történő vásárlás során
Amennyiben Ön a Weboldalon valamelyik terméket kiválasztja, a vásárlásra szolgáló felületen
lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy az Indoor-team Kft. teljesíteni tudja
megrendelését. A vásárlás során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al
jelölt adatok megadása kötelező):
• teljes név*
• számlázási cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám)*
• e-mail cím*
• szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)*
• telefonszám*
• megjegyzés

A vásárlás során lehetőség van továbbá a következő adatok megadására:

• pénznem*
• fizetés módja*
• szállítás módja*

Indoor-team Kft. kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési
tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon
nem fér hozzá. Indoor-team Kft. kijelenti, hogy a tranzakciós adatok a bankkártyával történő
fizetési lehetőséget biztosító ………………. Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) általi kezelésének
jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Bank adatkezelésével
kapcsolatban felvilágosítást a Bank honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

Felhasználói profil
A regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Ön Felhasználói profilját, amely az alábbi
adatokat tartalmazza:
• az Ön Regisztráció során megadott adatai
• az Ön korábbi rendeléseivel kapcsolatos adatai.
A Felhasználói profil használata során Önnek lehetősége van a webáruházban történő
vásárláshoz szükséges adatokat megadni, a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően
megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, hírlevélre feliratkozni vagy leiratkozni,
profilalkotáshoz hozzájárulni vagy a hozzájárulást visszavonni, valamint termékfigyelést beállítani.
Hírlevél feliratkozás
A Weboldalon Önnek lehetősége van külön erre rendszeresített felületen is az Indoor-team Kft.
hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok
megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):
• teljes név*
• e-mail cím*
• hozzájárulás profilalkotáshoz.
Profilalkotás
A hírlevél feliratkozással Ön hozzájárulást ad ahhoz, hogy a MINIVÁROS Kft. személyre szabott
és az Ön érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön az Ön által megadott
e-mail címre. A Profilalkotás során a következő személyes adatokat, és személyes adatoknak
minősülő információkat használja fel az Indoor-team Kft..:
• e-mail cím
• Weboldal látogatással kapcsolatos adatok (cookie policy szerint)
• a webáruházban megtekintett termékkel kapcsolatos adatok (cookie policy szerint)
• a webáruházban történt vásárlással kapcsolatos adatok (a vásárlás során megadott adatok,
számlázási információk valamint cookie policy szerint)
• az Indoor-team Kft.. üzletében megvásárolt termékekkel kapcsolatos adatok (a vásárlás során
megadott adatok, számlázási információk)

Adatlap
Az . Indoor-team Kft. üzletében a vásárlónak, látogatóknak lehetősége van a külön erre
rendszeresített papíralapú (a továbbiakban: Adatlap), az Indoor-team Kft. hírlevelére
feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő adatok megadása szükséges (a *-al
jelölt adatok megadása kötelező):
• teljes név*
• e-mail cím*
• hozzájárulás profilalkotáshoz
Panaszkezelés során
Írásbeli írásbeli panasz esetén: név; levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím; panasz tárgya
és tartalma.
Szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem
sikerült orvosolni, Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza: név;
lakcím; panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma; panasz egyedi azonosítószáma
A Weboldalon, illetve az Adatlapon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött
személyek jogosultak.
4. Az adatkezelés célja és időtartama
Indoor-team Kft. a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő
célokra használja fel az adatokat:
• A Weboldalon történő Regisztráció és a Weboldal használata (vásárlás) során: Az adatkezelés
célja a Weboldal, illetve a Weboldalon elérhető webáruház szolgáltatásainak biztosítása, így a
vásárlás céljából létrejött szerződés nyilvántartása és teljesítése, a vásárolt termékek kézbesítése, a
vásárlással kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás; (Adatkezelési nyilvántartási
szám: NAIH-116611/2017)
• Felhasználói profil létrehozása esetén: a Felhasználói profilban tárolt adatok, vásárlások
kezelése, módosítása, törlése, az adatok felhasználása webáruházban történő vásárlás
megkönnyítése céljából.
• A Weboldalon, illetve az Adatlapon hírlevélre történő feliratkozás esetén: Az Indoor-team
Kft.-vel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és
nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése az Érintett által megadott e-mail
címre (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”). (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-
116611/2017)
• Profilalkotás során: Az adatkezelés célja, hogy az Indoor-team Kft. személyre szabott és az Ön
érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön az Ön által megadott e-mail
címre, amely célból az Indoor-team Kft. a Weboldalon elhelyezett sütik (cookie-k) segítségével
automatizált módon felméri az Ön Weboldal látogatási, vásárlási szokásait, preferenciáit
(Adatkezelési nyilvántartási szám: …………………….) A sütikkel kapcsolatos részletes
tájékoztatást a Cookie policy menüpontban érheti el.
• Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja az Indoor-team Kft.-hez szóban, telefonon, írásban
és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a

Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint
az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.
Indoor-team Kft. a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon
történő regisztráció esetében, illetve Profilalkotás és a Hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg a
Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez,
illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.
A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó
kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Indoor-team Kft.
jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott
ideig megőrizni köteles.
A Weboldalon elérhető webáruházban történő vásárlás esetén a vásárlást követő 5 (öt) évig kezeli
a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződésből eredő követelések és jogok
érvényesítése érdekében az ehhez szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:22. § értelmében, továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség
teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a
alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig,
kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.
Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a
szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 5
(öt) évig köteles megőrizni.
Indoor-team Kft. fenntartja magának a jogot, hogy törölje a Felhasználói profilt, amennyiben
Ön a Regisztrációjától számított egy éven belül nem lép be Felhasználói profiljába, és a
Regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben megjelölt határidőn belül sem jelzi,
hogy Felhasználói profilját ne töröljék.
5. A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Regisztráció, a Felhasználói profil használata, a Profilalkotás, illetve a Hírlevélre történő
feliratkozás során Ön hozzájárul, hogy az Indoor-team Kft. a személyes adatait a jelen
Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Ön jelen tájékoztatás
ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.
A Weboldalon történő megrendelés, vásárlás során kezelt személyes adatok vonatkozásában az
adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásától (illetve annak visszavonásától) függetlenül a
kötelező adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Számviteli tv. 169. §-a.
A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem
saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának
beszerzése.
A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az
Indoor-team Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a
Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

6. Adatbiztonság
Az Indoor-team Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a
Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az
adatbiztonság követelményének.
Indoor-team Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Indoor-team Kft., valamint alkalmazottai, illetve az általa
igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat MINIVÁROS Kft. harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Indoor-team Kft. megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Indoor-team Kft. az
adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak
ellenére, hogy az Indoor-team Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok
kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme
teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés
erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Indoor-team Kft. nem felelős ilyen
jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból
kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Ön is megadhatja személyes adatait harmadik
személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
Indoor-team Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint
büntetett előéletre vonatkoznak.
Az adatok biztonságát az Indoor-team Kft. a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. A Indoor-
team Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben foglalt intézkedések ellenére bekövetkező
adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz
közzé a hiba elhárításáig, továbbá nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről és a megtett
intézkedésekről.
7. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre,
adatfeldolgozás
A személyes adatok megismerésére az Indoor-team Kft., illetve az általa igénybevett
Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
• …………………………………. (név, cím, telefonszám, e-mail) Az adatfeldolgozás célja a
Weboldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás.

• …………………………………. (név, cím, telefonszám, e-mail) Az adatfeldolgozás célja:
csomagküldés, futárszolgálat.
• …………………………………. (név, cím, telefonszám, e-mail) Az adatfeldolgozás célja:
csomagküldés, futárszolgálat.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az
adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett
hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
8. A felhasználó jogai
a) Előzetes tájékozódáshoz való jog és az érintett hozzáférési joga (GDPR Rendelet 13-15. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-
mailben a ………………… e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Indoor-
team Kft., 1061 Budapest, Paulay Ede u. 3. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a
levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25
(huszonöt) napon belül, írásban válaszol.
b) A helyesbítéshez való jog (GDPR Rendelet 16. cikk)

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén
a ………………. e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Indoor-team Kft.,
1061 Budapest, Paulay Ede u. 3. mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a
levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában,
és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.
c) A törléshez való jog (GDPR Rendelet 17. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott
indokok valamelyike fennáll:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
– az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;

– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését
előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Felhasználó a fentiek szerint kérheti az adatai törlését részben vagy egészben – a ………………
e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Indoor-team Kft.., 1061 Budapest,
Paulay Ede u. 3. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és
a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően – a kötelező
adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott személyes adatok kivételével – haladéktalanul
gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR Rendelet 18. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a
Rendeletben meghatározott valamelyik feltétel teljesül:
– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Felhasználó a fentiek szerint kérheti az adatkezelés korlátozását – részben vagy egészben – a
………………. e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Indoor-team Kft.,

1061 Budapest, Paulay Ede u. 3. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül,
személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem
kézhezvételét követően – a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott
személyes adatok kivételével – haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról.

e) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítési kötelezettség(GDPR Rendelet 19. cikk)
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés,
korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés
vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
történő fordulás lehetőségéről.
A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön
részére Hírlevelet, illetve ne alkalmazza vele szemben a profilalkotást. A Felhasználó a Hírlevelek
fogadásához, illetve a profilalkotáshoz adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és
korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a
………… címen, illetve Indoor-team Kft., 1061 Budapest, Paulay Ede u. 3. postai címre
elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem
kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing
adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld, illetve a profilalkotást nem
alkalmazza.
Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést,
profilalkotás) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul
a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása
érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.
f) Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR Rendelet 20. cikk)
A Rendeletben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.
Felhasználó a fentiek szerint kérheti a rá vonatkozó adatokat és az adatok továbbítását– részben
vagy egészben – a ……………….. e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen:
Indoor-team Kft., 1061 Budapest, Paulay Ede u. 3. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül,
személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem
kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatok megküldéséről,, továbbításáról.
g) A tiltakozáshoz való jog (GDPR Rendelet 20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az
adatokat e célból a Társaság nem kezeli.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért
egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR Rendelet 22. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (lásd 8. e) pontnál leírtakat)
i) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR Rendelet 34. cikk)
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
Érintettet az adatvédelmi incidensről.
9. Jogorvoslati lehetőségek
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság
nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (GDPR
Rendelet 34. cikk) Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint
a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e
rendelet szerinti jogait. (GDPR Rendelet 34. cikk)
Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

10. Egyéb rendelkezések
Intézkedések az érintett kérelme alapján
Az Adatkezelőnek címzett megkereséseket, kérelmeket a megadott címre szükséges megküldeni!
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme
nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet.
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a GDPR Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló
tájékoztatást (GDPR Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 20.000,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti. Jelen Tájékoztatóra a GDPR, valamint a magyar jogszabályok,
különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2022.08.15.